หมวดหมู่ หัวข้อ กระทู้ล่าสุด
สนทนาภาษาชาวบ้าน

หลากหลายเรื่องราวคุยสบาย

21
คุณลักษณะที่แยกแยะคว...
10/10/2560 19:10:49
เรื่องทั่วไป

เรื่องทั่วไป

11
spywebid
10/05/2560 13:33:12
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย มีนโยบายให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนให้กับทางราชการได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเดือดร้อนในการดำรงชีวิต การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารภาครัฐ  การถูกเอารัดเอาเปรียบ การดำเนินการที่ผิดกฏหมาย  รวมทั้งปัญหาด้านอื่น ที่กระทบต่อสังคมในภาพรวม ซึ่งในทุกปัญหาที่เกิดขึ้น   เทศบาลตำบลหนองสาหร่ายได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน  แต่ในบางปัญหาอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เนื่องจาก มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ  จึงขอทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ

2
Nonton Film Online D...
27/05/2560 15:11:31